Zielona transformacja

Ograniczamy zużycie paliw kopalnych na rzecz zwiększenia mocy z odnawialnych źródeł energii. 

Zielona transformacja polega na zmniejszeniu zużycia paliw kopalnych w energetyce, transporcie i przemyśle, przy jednoczesnym zwiększeniu mocy w odnawialnych źródłach energii. W naszej pierwszej edycji raportu zdecydowaliśmy się na dogłębną analizę sektorów energii i transportu.


Energetyka

Dekarbonizacja wytwarzania energii jest głównym celem transformacji, ponieważ odpowiada za znaczną część globalnych emisji. Transformacja energetyki powoduje, że konwencjonalne źródła energii, opierające się na paliwach kopalnych, nie będą w przyszłości opłacalne pod względem środowiskowym i ekonomicznym.


Całkowita produkcja energii (PJ)

 

Zgodnie z naszymi szacunkami, do 2050 roku będziemy obserwować spadek całkowitej produkcji energii o 20% w scenariuszu "Obecne plany" i 26% w scenariuszu "Wyższe ambicje". Można to wytłumaczyć przejściem na bardziej wydajne technologie.

Jednym z kluczowych ustaleń naszej prognozy jest to, że udział węglowodorów w końcowym zużyciu energii i całkowitej produkcji energii zmniejszy się na korzyść odnawialnych źródeł energii. W każdym z analizowanych krajów udział odnawialnych źródeł energii wzrośnie, umożliwiając jednocześnie dekarbonizację i elektryfikację.

Wzrost mocy ze źródeł odnawialnych


Według prognoz moc zainstalowana w źródłach odnawialnych będzie stale rosnąć. Trend ten jest zgodny z postępującą transformacją energetyczną i jest połączony z procesem elektryfikacji.

Przewidujemy, że moce zainstalowane w OZE będą rosły we wszystkich trzynastu krajach. Interesujące jest jednak, że tempo wzrostu w krajach CEE11 będzie wyższe niż w Niemczech i Austrii.

Aby umożliwić dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii i zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne w regionie, należy wzmocnić współpracę między krajami regionu, na przykład w zakresie rozwoju połączeń międzysystemowych.


Transport

Transport jest jednym z największych źródeł emisji CO2 w UE. Osiągnięcie zerowej emisyjności netto wymaga dekarbonizacji wszystkich jego gałęzi.

Finalne zużycie energii w transporcie [EJ]

W transporcie obserwujemy znaczną redukcję zużycia ropy naftowej. Wynika to z elektryfikacji samochodów osobowych i powszechnego przejścia na baterie, wodór i zdekarbonizowane paliwa płynne.

W transformacji transportu indywidualego najbardziej obiecującym rozwiązaniem są pojazdy zasilane bateriami (BEV). Choć całkowity koszt posiadania samochodu elektrycznego jest już obecnie zbliżony do kosztu samochodu spalinowego, zrównanie cen obu rodzajów pojazdów w najbliższej przyszłości jest mało prawdopodobne. Stanowi to przeszkodę dla ich rozpowszechnienia na szerszą skalę w krajach CEE11, gdzie cena stanowi znaczący czynnik wyboru dla nabywców.

Nasz model wskazuje znaczny wzrost zapotrzebowania na biopaliwa. Jeżeli cele dekarbonizacji transportu mają zostać zrealizowane pomimo niewystarczającego rozwoju elektromobilności, to biopaliwa powinny odegrać w tym znaczącą rolę. W przypadku dużego spadku cen samochodów elektrycznych i/lub wzrostu popularności i dostępności programów obniżających ich koszty początkowe, wzrost zapotrzebowania na biopaliwa może zostać ograniczony.