Bezpieczna transformacja

Bezpieczeństwo energetyczne jest nieodłącznym obszarem zainteresowania regionu Europy Środkowo-Wschodniej ze względu na jego położenie geopolityczne.

Wojna w Ukrainie podniosła znaczenie bezpieczeństwa energetycznego do bezprecedensowego poziomu, wymagając ponownej weryfikacji szlaków dostaw i partnerstw strategicznych.

Od lutego 2022 roku zmiany w przebiegu szlaków dostaw odzwierciedlały reakcję regionu na zmiany geopolityczne. Podejmowane decyzje o ustanowieniu nowych szlaków podkreślają zaangażowanie regionu w kształtowanie przyszłej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa. Poza dostawami surowców, bezpieczna transformacja wiąże się ze wzmocnieniem współpracy w regionie. Rozwój połączeń międzysystemowych i infrastruktury przesyłowej dla gazu, energii elektrycznej i ropy naftowej (w przypadku krajów śródlądowych) jest krytycznym aspektem poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu. Kluczowa jest także rola magazynowania, która przyczynia się do łagodzenia ryzyka związanego z dostawami i zwiększania ogólnej odporności.

Po wybuchu wojny na Ukrainie szlaki dostaw gazu ziemnego przesunęły się w kierunku LNG

Wojna w Ukrainie wyraźnie pokazała, że zależność od jednego dostawcy gazu ziemnego i brak dywersyfikacji jest strategią bardzo ryzykowną. Ograniczone połączenia infrastrukturalne pomiędzy krajami pogłębiły skutki kryzysu energetycznego. Wysiłki mające na celu złagodzenie tych problemów są obecnie podejmowane w rekordowym tempie. Konieczne są szczegółowe dyskusje na temat tego, jak z jednej strony zmaksymalizować wykorzystanie infrastruktury, aby uniknąć nadmiernej rozbudowy (i związanych z tym wysokich kosztów), a z drugiej strony zapewnić odporność systemu. Nie jest to tylko kwestia rozwiązań importowych, ale także np. magazynowania.

Zmiana podejścia do bezpieczeństwa energetycznego jest wyzwaniem dla regionu, ale jednocześnie otwiera przed nim nowe możliwości rozwoju. Przejście z opartych na paliwach kopalnych źródeł energii do nowoczesnych, zrównoważonych technologii jest nie tylko krokiem w kierunku osiągnięcia globalnych celów klimatycznych, ale także kluczowym elementem budowy odpornego systemu energetycznego.

Morze Bałtyckie ma kluczowe znaczenie zarówno dla zielonej, jak i bezpiecznej transformacji

Morze Bałtyckie jest kluczowym obszarem dla infrastruktury związanej z dostawami ropy naftowej, gazu i energii elektrycznej.

W pobliżu Bałtyku znajduje się wiele istniejących i planowanych elektrowni jądrowych, planowana jest budowa morskich elektrowni wiatrowych, istnieją porty naftowe obsługujące rafinerie w Polsce, na Litwie i w Niemczech. Dojdzie także do budowy nowych terminali LNG/FSRU, by zwiększyć przepustowość terminali w Świnoujściu, Kłajpedzie i Lubminie. Kolejnym elementem są kable podmorskie, które łączą systemy energetyczne krajów basenu.